X
Faaliyetler
+
PROJEMİZ AYLIK YÖNETİM TOPLANTISI ÇASGEM’DE YAPILDI
:

Projemiz Aylık Yönetim Toplantılarının Ağustos ayı toplantısı ÇASGEM’de yapıldı.

ÇASGEM ÇSG Eğitim Uzmanı ve Kıdemli Program Yöneticisi V. Doç.Dr. Erdem Cam başkanlığında gerçekleşen toplantıya Merkezi Finans ve İhale Birimi Sözleşme Yöneticisi Selçuk Koyuncu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Sorumlusu Ahmet Karan’ın yanı sıra Konsorsiyum yöneticileri, proje uzman ve eş uzmanları da katıldı. 

Toplantı, 18 Ağustos 2016 günü ÇASGEM Toplantı Salonunda 14:00-16:00 saatleri arasında, aşağıdaki gündem ile gerçekleştirildi;

  • Gündemin Onaylanması ve gündem maddeleri arasında yer değişim
  • Yeni atanan KU2’nin tanıştırılması
  • Staj faaliyetleri
  • Proje İlerleme Raporu
  • Çalışma günleri yeniden hesaplanması
  • Yurtdışında ve hafta sonları çalışma günü talep etme şartları
  • Çalışma Ziyaretleri
  • Aktivite 1.2.2 –Çalışma Gruplarını mevcut durumu
  • Bir Sonraki Toplantının Tarihi, dilek ve temenniler
+
ÇASGEM’den TÜRKİYE İSG FORUM’a KATILIM
:

Ülkemiz; Türkiye İSG Forum ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili tarafların ortak çabası sonucu, içeriği bilimsel verilere dayanan bir foruma sahip oluyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği dünyasında ilk kez düzenlenen “Türkiye İSG Forum”, 1-2 Haziran 2016 tarihlerinde Kamu ile Özel Sektörün buluşma merkezi olarak, Ankara Congresium(Ankara Ticaret Odası Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı)’da gerçekleşti.

Söz konusu etkinlik süresince, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olan “ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” faaliyetleri kapsamında ÇASGEM adına bir tanıtım standı açıldı.

Bilindiği üzere ÇASGEM; içinde bulunduğu “değişim ve dönüşüm” ve “yeniden yapılanma” süreciyle, Türkiye'de güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, işyerlerinde meydana gelebilecek olası kazaları ve yaralanmaları önlemeyi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi, çalışanlara ve işverenlere sosyal güvenlik hakkında iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağlamayı, böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya destek vermeyi amaçlayan bir kurum.

Bu amaç doğrultusunda, etkinlik süresince çeşitli bilgilendirme ve tanıtım materyalleri ziyaretçilerle paylaşıldı.  Sektör paydaşlarından oluşan ziyaretçilerin proje ve kurum hakkında sorduğu sorulara da ayrıntılı cevap verilerek, ÇASGEM’in etkili tanıtılmasına katkı sağlandı.   

Türkiye İSG Forum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve ÇASGEM’in İSG politikaları ve uygulamaları konusundaki katkıları ile sektörün paydaşlarına ilgi alanları doğrultusunda bir bilimsel paylaşım platformu oldu.

ÇASGEM’in de katılımıyla Türkiye İSG Forum, bilimsel çalışmalarıyla uluslararası arenada söz sahibi olmuş akademisyenlere, saha deneyimlerine sahip sektörün öncülerine, çalışma hayatının lokomotifi kamu kurumu temsilcilerine ve İSG sektörünün tedarikçilerine ev sahipliği yaptı.

Türkiye İSG Forum süresince yapılan etkinliklerde, çalışma hayatı ve teknolojideki değişimlere uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusu, önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alındı.

“Kamu-Özel Sektör İş Sağlığı ve Güvenliği Dünyası Buluşuyor” sloganı ile paydaşların 2016 Ankara Buluşması etkili ve verimli işbirliklerine sahne oldu

+
“AB SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM MÜKTESEBATI” EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
:

ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında, 30 Mayıs – 10 Haziran 2016 tarihleri arasında Ankara’da ÇASGEM eğitmenleri, İŞKUR uzmanları ve ÇSGB müfettişlerine yönelik “AB Sosyal Politikası ve İstihdam Müktesebatı”  eğitimi düzenlendi.

 

Toplamda 22 kişinin katıldığı eğitimde katılımcılar, AB sosyal politikalarının gelişimi Sosyal politikaların kapsamı hakkında, aşağıdaki başlıklar çerçevesinde ayrıntılı bilgi edinme imkânına sahip oldu.

 

Hazırlanan eğitim modüllerinin içeriğinde yer alan konular şöyle sıralanabilir; Avrupa Birliği Müktesebatı; katılım süreci ve Türkiye’deki son gelişmeler; AB Sosyal Politikası ve İstihdam Politikası (genel bakış) (AB genişlemesi) – Topluluk İstihdam Politikası; İşçi hakları ve çalışma organizasyonu; Sosyal diyalog ve çalışan katılımı; İş Sağlığı ve Güvenliği; Sosyal Koruma; Sosyal içerme ve yoksullukla mücadele; Sivil toplum ve sivil katılım; Kadın ve erkek arasında eşitlik; (Uyum Politikası, Avrupa 2020, sosyal gündem, vb.);  Ayrımcılıkla mücadele ve dezavantajlı gruplar.

 

Bu eğitimde, Prof. Dr. A. Nurhan Süral, Prof. Dr. Recep Varçın, Prof. Dr. E. Murat Engin ve Doç. Gaye Baycık eğitici olarak yer aldı.

 

Söz konusu eğitim ile AB Sosyal politika müktesebatı kapsamında değişime hazırlanan ÇASGEM’in yeniden yapılanma modeli oluşturulmasına da katkı verilmesi hedefleniyor.